פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

תרגילים 45 46