פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

גיליון 6 שאלות 26, 34, 44