פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

שאלות 37,38,43,44,46