פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

שאלות 29-31