פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

תרגילים 3, 20, 34, 40