פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

תרגיל 57