פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (גליון מתנט 7)

תרגיל 25