פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

שאלות 3, 14, 47