שאלות תרגיל בית 0

הגשת התרגיל

הגשת התרגיל

על ידי ליאור בקל בתאריך
מספר תגובות: 1

רק מוודא

 

אין צורך בקובץ txt עם הפרטים שלנו שיהיה בתוך ה zip?

ובנוסף, מה צריך להיות שם קובץ ה zip?