שאלות תרגיל בית 0

הורדת ציון על דליפות זיכרון למרות שלא צוין בהוראות התרגיל