שאלות תרגיל בית 0

התקייה /home/mtmchk/public/ ריקה