שאלות תרגיל בית 0

return 0 מול exit?

תשובה ל: return 0 מול exit?

by יורי פלדמן -
Number of replies: 0
אין להשתמש ב-exit בקורס (תורדנה נק' בבדיקה הידנית).
לדיון על הסיבות - נא חפש הודעות קודמות